Дембіцька Софія Віталівна

Наукова робота

 

Результати науково-дослідної роботи


     Основні наукові та прикладні напрямки:

     - вдосконалення методики викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації;

     - розробка теоретичних засад формування компетецій з безпеки життєдіяльності під час  підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації;

     - апробація та вдосконалення методичної системи формування компетецій з безпеки життєдіяльності під час  підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації;

      Наукові дослідження проводяться в межах плану наукової роботи кафедри безпеки життєдіяльності

      В результаті досліджень отримані наступні результати.

      В 2014 році підготовлена та видана монографія «Теоретичні засади формування компетенцій з безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей» у співавторстві з д.пед.н, проф..Кобилянським О.В та Кобилянською І.М.

      Протягом 2013-2014 н.р. подано до друку 5 статей у фахові видання ВАК.

      Протягом 2013-2014 н.р. прийнято участь у 6 наукових конференціях, де здійснювалося обговорення результатів наукового пошуку щодо вдосконалення методики викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, які отримали схвальний відгук учасників конференції.

 

Керівництво науковою роботою студентів

     1.Дембіцька С.В.Перспективи розвитку та використання оптико-електронної техніки /С.В.ДембіцькаРадченко К.

Кирияченко А. // Збірник наукових праць студентів і молодих науковців. – Випуск 12. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2014 – С.11-15

      2. Дембіцька С.В.Особливості підготовки фахівців з оптоелектроніки в сполучених штатах америки / С.В. Дембіцька, Н.О.Денисюк // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”], (Херсон 24-25 квітня 2014р) - Херсон: ПП В.С.Вишемирський. - 2014. – С.51-53

     3. Дембіцька С.В. Вдосконалення харчової промисловості як спосіб мінімізації впливу на навколишнє середовище /  С.В. Дембіцька, В.Г.Логоша , В.А.Цимбалюк // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати 9 міжнародної конференції: збірник наукових праць (31 грудня 2014)/відп.ре.Приходько М.М, Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2014 – С.13-17  

     4. Дембіцька С.В. Засоби захисту від випромінювання лазерів та класифікація їх небезпечності згідно стандарту ІЕС 60825-12007 / С.В. Дембіцька, Р.Ю. Довгалюк // Сучасні наукові дослідження. Матеріали 15 Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 листопада 2014 (Буковинська економічна фундація, Чернівці). – Т.1. – Київ: науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014 С С.4-5

     5. Дембіцька С.В.Проблема Інтернет-залежності в професійному колективі / С.В. Дембіцька, А.О. Яровенко // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати 9 міжнародної конференції: збірник наукових праць (31 грудня 2014)/відп.ре.Приходько М.М, Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2014 – С.18-22

     6. Дембіцька С.В. Вимоги безпеки при роботі із лазерними коагуляторами / С.В. Дембіцька,Т. Ю.  Позднякова // Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє: результати восьмої міжнародної конференції: збірник наукових праць (14 листопада 2014р) / відп. ред. Приходько М.М., Тонких С.В. – Київ: Видавництво «Аграр Медіа Групп», 2014. – С.56-59

    7. Дембіцька С.В. Значення знань з охорони праці в професійній освіті еколога /  С.В. Дембіцька, Шевчук Л.І. // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції 15-17 листопада 2014. – К, ТОВ ТК «Меганом» 2014 – С. 98-103

   8. Дембіцька С.В.Особливості використання питної води на підприємстві /  А.П.Березюк, В.В. Юр // Осінні наукові читання. Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Осінні наукові читання— 2014» К. - Видавництво «НАІРІ», 2014 - С.19-20

   9. Дембіцька С.В., Процько Т.О. Вимоги безпеки під час робіт з важкими металами / С.В.Дембіцька, Т.О. Процько // Актуальные научные исследования в современном мире: материалы VІІ Междунар. научн.-практ. инт.-конф., 24-25 ноября 2015 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. - Переяслав-Хмельницкий, 2015. - Вып. 7, ч. 6 – С.94-98  http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/euryka-2013-14.pdf

   10.  Дембіцька С.В., Козак Я.Л. Вплив ВЕЕО (відходи електричного та електронного обладнання) на здоров’я людини та навколишнє середовище / С.В.Дембіцька, Я.Л. Козак // Наука. Інновації. Прогрес / Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29-30 листопада 2015 р. - Т. 1. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С.7-9. Збірник

   11. Дембіцька С.В., Бігдай О.Л.Вплив аварій з викидом радіоактивних речовин на життєдіяльність людини / С.В.Дембіцька, О.Л.Бігдай  // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно- екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 10- 20 листопада 2015 р. – Ірпінь: НУДПСУ, 2015. С-19-21 Збірник 

   12. Дембіцька С.В., Загородня Т.С. Вплив забруднення водойм фосфатами на здоров’я людини / С.В.Дембіцька, Т.С. Загородня // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно- екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 10- 20 листопада 2015 р. – Ірпінь: НУДПСУ, 2015. С. 32-34 Збірник 

   13.  Дембіцька С.В., Гребенюк Н.О.  Значення охорони праці в професійній діяльності еколога / С.В.Дембіцька, Н.О. Гребенюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно- екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м. Ірпінь, 10- 20 листопада 2015 р. – Ірпінь: НУДПСУ, 2015. С. 200-201 Збірник