Дембіцька Софія Віталівна

Публікації

 

Основні наукові публікації

 

І. Статті у фахових виданнях

 1.     Дембіцька С.В. Забезпечення якості навчального процесу в руслі концепції профільного навчання / С.В.Дембіцька, С.Л.Яблочніков // Збірник наукових праць: Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С. 39 – 41

2.     Дембіцька С.В. Особливості вивчення фізики в середніх навчальних закладах економічного профілю/ С.В.Дембіцька, В.П.Сергієнко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка., 2007. – Випуск 72. – Ч. 2. – С. 220 – 223

3.     Дембіцька С.В. Метод проектів як один з інструментів проблемного навчання / С.В.Дембіцька, С.Л.Яблочніков // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки – Чернігів: ЧДПУ, 2007 - №46 – Вип. 46. – Т.1. –  С. 46 – 48

4.     Дембіцька С.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації під час вивчення розділу «Основи молекулярної фізики та термодинаміки» / С.В.Дембіцька, В.П.Сергієнко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти.–: Кам’янець-Подільський національний університет, РВВ, 2007. – Вип. 13. – С. 189 – 192

5.     Дембіцька С.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації при вивченні теми «Основи теорії відносності» / С.В.Дембіцька, В.П.Сергієнко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна: Інновації в навчанні фізиці та дисциплін технологічної освітньої галузі: міжнародний та вітчизняний досвід. – Кам’янець-Подільський: – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 14: – С. 59 – 61

6.     Дембіцька С.В. Реалізація принципу фахової спрямованості під час вивчення фізики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації / С.В.Дембіцька // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: – С. 22 – 24

7.     Дембіцька С.В. Реалізація між предметних зв’язків «фізика-економіка» під час вивчення молекулярної фізики і термодинаміки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / С.В.Дембіцька, В.П.Сергієнко // Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 104 – 106

8.     Дембіцька С.В. Проблеми якості знань з охорони праці в процесі підготовки фахівців соціально-культурної сфери / С.В.Дембіцька // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. №2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» – Луцьк: «ВолиньПоліграф». – С.99-104.

9.  Дембіцька С.В. Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці в процесі підготовки менеджерів / С.В.Дембіцька // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Випуск 34. – Київ-Вінниця. – ТОВ фірма «Планер». – С.266 – 271.

10. Дембіцька С.В. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці» в процесі підготовки фахівців / С.В.Дембіцька //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. – Донецьк «Азов’є», 2014 – С.61-63

 

ІІ. Статті, тези в інших наукових виданнях

 

1.     Дембіцька С.В. Управління пізнавальною діяльністю студентів коледжів шляхом впровадження методів проектного навчання / С.В.Дембіцька, С.Л.Яблочніков // Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення математичних дисциплін: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 8 -10 листопада 2007 р., м. Ялта: РВВ КГУ, 2007. – Вип. 1. – С.137 – 139

2.   Дембіцька С.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів економічного профілю під час вивчення ІКТ / С.В.Дембіцька // Актуальні проблеми методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін: матеріали Міжнародної наукової конференції, 18-19 січня 2013 р. – К.: В-во НПУ ім..М.П. Драгоманова, 2013 р. – С. 131 – 132.

3. Дембіцька С.В. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці» в процесі підготовки фахівців / С.В.Дембіцька //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. – Донецьк «Азов’є», 2014 – С.61-63

4Дембіцька С.В. Особливості організації самостійної роботи студентів з охорони праці в процесі підготовки фахівців/ С.В.Дембіцька //Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м.Кіровоград, 23 травня 2014 р. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2014 – С.111-113

5Дембіцька С.В. Перспективи розвитку та використання оптико-електронної техніки/ С.В.Дембіцька, А.Кирияченко, К.Радченко // Збірник наукових праць студентів і молодих науковців. – Випуск 12. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2014 – С.11-15

6.Дембіцька С.В. Реалізація принципу фахової спрямованості під час вивчення фізики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія майбутніх учителів фізики та трудового навчання. - Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15: - 352 с. – С. 22 – 24.

7. Дембіцька С.В., Сергієчко В.П. Реалізація міжпредметних зв’язків «фізика-економіка» під час вивчення молекулярної фізики і термодинаміки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ. 2010. - №1. – 308 с. – С. 87-92.

8. Дембіцька С.В. Проблеми якості знань з охорони праці в процесі підготовки фахівців соціально-культурної сфери // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. №2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» - Луцьк: «ВолиньПоліграф». – С. 99-104.

9. Дембіцька С.В. Використання методу проектів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» // Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м.Євпаторія, 5-9 лютого 2013)/М-во освіти і науки, молоді та спорту, Євпаторійський інститут соціальних наук Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). – Євпаторія: ЄІСН РВНЗ КГУ, 2013. – С.101-105.

10. Дембіцька С.В. Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці в процесі підготовки менеджерів // Збірник наукових праць «сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – Випуск 34. – Київ-Вінниця. – ТОВ фірма «Планер». – С. 266-271.

11. Дембіцька С.В. Педагогічні умови формування культури охорони праці в процесі підготовки фахівців / С.В.Дембіцька // Сучасні інформаційні технологій та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія,, досвід, проблеми// Зб.наук.пр. – Вип..37 – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014 - С.382-387

12. Дембіцька С.В. Організація самостійної роботи студентів з охорони праці/ С.В.Дембіцька // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014 - С.204-208